26.10.2017

 

 

 

 

P O Z V Á N K A

na členskou schůzi Bytového družstva Studentská 2467,2468, IČ 264 98  766,

se sídlem Studentská 2467/28, 267 01 Mělník, zapsaného v  OR vedeném Městským soudem v  Praze, oddíl Dr, vložka č. 5268, a to

na čtvrtek 23.listopadu 2017 od 18.00 hod.,

místo konání: suterén domu č.p.2468, Mělník

___________________________________________________________

Program:  1. zahájení

                 2. zpráva o činnosti představenstva BD

 3. informace o převodu smluv, ostatních právních vztahů a správy bytového fondu z BD na Společenství vlastníků jednotek Studentská č.p. 2467, 2468, Mělník, IČ 05892767

                 4. rozhodnutí o zrušení bytového družstva s  likvidací

                 5. volba likvidátora BD

                 7. diskuse

 8. závěr

 

            Vzhledem k důležitosti projednávaného programu účast členů nutná !!!

            Jednání bude probíhat za přítomnosti notářky a zástupce advokátní kanceláře.

 

 

 

            Mělník, 23.10. 2017

 

 

            Hana Mrňávková              Anna Oppitzová              Vladimír Paleček

             předsedkyně BD              místopředseda BD          místopředseda BD

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

27.11.2017   

 

 

 

 Zápis z jednání členské schůze Bytového družstva

Studentská 2467,2468, Mělník dne 23.11.2017

 

   _____________________________________________________________

 

 

              Jednání bylo zahájeno v 18.10 hod.

 

                Přítomni:dle prezenční listiny

                               16 přítomných, 2x ověřená plná moc na zastupování, jednání je usnášeníschopné.

 

                Jednání byli přítomni :

                                Mgr. Dalibor Šaman, advokád

                               a Markéta Motlíková notářka

 

                1. Program jednání byl doplněn o dva body:

 

                                a) - zpráva kontrolní komise za uplynulé období

                               b) - návrh na vyplacení odměn pro končící členy představenstva BD

 

                2. Vedením jednání členské schůze byl navržen a odsouhlasen:

                                Mgr. Dalibor Šaman 

                               Osouhlaseno 18 hlasy, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování

 

                3. Zpráva o činnostri představenstva BD za uplynulé období:

                               přednesla A. Oppitzová

 

                              a) Zpráva kontrolní komise:

 

                               ing. J. Kalous seznámil členy BD s výsledky kontroly hospodaření družstva za

                              minulý rok. Dle jeho vyjádření nebyly nalezeny žádné nedostatky.

 

                             b) A. Oppitzová:  přednesla návrh na vyplacení odměn členům představenstva

                             BD, kteří v něm aktivně pracovali od jeho založení v roce 2002 a dále se již

                             nebudou podílet na činnosti ve vedení SVJ a to Haně Mrňávkové ve výši 5.000Kč

                              a Ivanu Márovi ve výši 3000Kč.

 

                             Odsouhlaseno 16 hlasy, 0 proti, 2 se zdrželi hlasování

 

 

                  4. Informaci o převodu BD na SVJ a přechod do likvidace podal:

                               Mgr. Šaman

 

                  5. Návrh na zrušení - Bytového družstva, Studentská 2467,2468, Mělník

                      likvidací k 31.12. 2017

                             přednesený Mgr. Šamanem byl přijat plným počtem hlasů

 

                            Odsouhlaseno 18 hlasy, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování

 

                  7. Diskuse:

                             

                                a) Mgr. Šaman:

 

                           Připomněl, že zbývá vyjasnit jakou formou bude řešen převod likvidačního podílu

                          jednotlivých členů BD na SVJ s ohledem na daňové povinnosti. Dále, že bude svoláno

                          ještě jedno jednání členské schůze BD, kde bude odsouhlasen takový postup, který

                          by nepoškodil končící BD a ani vznikající SVJ. Na tuto schůzi bude navazovat i jednání

                          nového SVJ. V prosinci 2017 bude předána písemná informace o ukončení plateb

                          na účet BD a uveden nový účet SVJ pro úhradu služeb spojených s dodávkami

                          energií a vody do bytového domu 2467,2468 včetně poplatků do fondu oprav.

 

                            

                              b) V. Paleček:

 

                           Hovořil o zachování dosavadních dodavatelů služeb pro náš bytový dům.

                          Současně vyzval přítomné, pokud budou mít konkrétní návrh na výhodné dodavatele

                          , že lze o nich ještě diskutovat. Úhradu do fondu oprav doporučil prozatím

                          zachovat ve stávající výši. Dále také požádal členy BD o určení způsobu jakým bude

                          možno seznámit jednotlivce s novými stanovami. Nabídl dvě možnosti: předat

                          je v písemné formě a nebo pro ty co mají PC zaslat e- mailem.

 

 

 

                    Jednání členské schůze bylo ukončeno v 18.55 hod     

 

 

 

                   Zapsala: A. Oppitzová           

 

                               

 

     

 

     22.1.18

 

 

 

              

                            P O Z V Á N K A

na členskou schůzi Společenství vlastníků jednotek,se sídlem 276 01 Mělník, Studentská 2467, 2468, IČ 05892767

____________________________________________________

 

 

termín konání:   čtvrtek 8. února 2018 od 17 hodin,

             místo konání:   suterén domu č.p. 2468               Program           1. Zahájení

                                                     2. Zpráva o činnosti výboru SVJ

                                                     3. Odstoupení stávajícího výboru SVJ

                                                     4. Volba nového výboru SVJ

                                                     5. Projednání úprav stanov SVJ

                                                     6. Diskuse

                                                     7. Usnesení

                                                     8. Závěr               Vzhledem k důležitosti projednávaného programu je účast členů nutná.

 

 

Mělník 22.1.2018                                 Anna Oppitzová                    Vladimír Paleček                      Hana Mrňávková

                                  předsedkyně SVJ                          místopředseda SVJ                                    členka SVJ

 

 

 

 

 

12.2.2018

 

 

 

                                                    Z Á P I S    Z E   S H R O M Á Ž D Ě N Í

 
                      Společenství vlastníků jednotek Studentská č.p. 2467, 2468,

             Mělník IČ 05892767, se sídlem Studentská 2467/28, 276 01 Mělník konaného dne

                        8.2. 2018, od 17.00 hod., v suterénu domu č.p 2468 v Mělníku ___________________________________________________________________

 


             Přítomni: dle prezenční listiny – přítomni jsou vlastníci a jejich zmocnění zástupci s

                             většinou všech hlasů, tedy shromáždění je podle čl. VII odst. 3) stanov

                             SVJ usnášeníschopné

 


             Jednání bylo zahájeno v 17,05 hod.

 


             1. Zahájení - jednání shromáždění SVJ zahájila A.Oppitzová jako předseda výboru  a

                                 a konstatovala usnášeníschopnost shromáždění ve smyslu stanov,
                               - program jednání dle pozvánky byl schválen všemi přítomnými bez

                                 připomínek

                               - následně byl všemi přítomnými pověřen Mgr. D. Šaman, advokát, aby

                                 jako předsedající řídil další jednání shromáždění a A. Oppitzová

                                 provedla zápis ze shromáždění.


              2. Zpráva o činnosti výboru SVJ - zprávu o práci dosavadního výboru SVJ, která 

                                souvisela s převodem činností a smluvních vztahů z BD na SVJ,

                                přednesla A.Oppitzová, dále sděleny informace o povinnosti podat

                                daňová přiznání  k dani z nemovitostí v souvislosti nabytím

                                vlastnického práva k jednotkám, sděleny informace o potřebě změnit

                                převodní příkazy a poukazovat veškeré platby již na účet SVJ (platby

                                záloh na služby, do fondu oprav a atd.), dále byly panem Palečkem 

                                sděleny informace o opravě střechy a pojistném krytí v souvislosti s

                                poškozením střechy při silném větru v závěru roku 2017.


              3. Odstoupení stávajícího výboru SVJ – Mgr. Šaman vysvětlil způsob ustavení

                                prvního výboru SJV s tím, že bylo plánováno, že na prvním

                                shromáždění bude provedena nová volba a umožněno jednak uvolnění

                                paní H. Mrňávkové z funkce člena výboru, ale také vytvoření možnosti

                                pro ostatní potencionální kandidáty se aktivně zapojit do činnosti SVJ a

                                výboru. Poté hlasováno o odvolání dosavadního výboru SVJ ve složení

                                Hana Mrňávková, Anna Oppitzová a Vladimír Paleček.

 


            Hlasování: pro odvolání 18570 hlasů z celkově možných 21018, proti: 0, zdržel se: 0

 


             4. Volby nového výboru SVJ - Mgr.Šaman vyzval přítomné k podání návrhů na

                                členy výboru SVJ. Přítomní neuvedli žádné jméno. A proto Mgr.Šaman 

                                předložil návrh na složení nového výboru SVJ:  Mgr.Zdeňka Zděnková,

                                Anna Oppitzová, Vladimír Paleček. Poté hlasováno o navrženém složení

                                výboru.

   
             Hlasování: pro 17406 hlasů, proti: 1164 hlasů, zdržel se: 0

 


             5. Projednání úprav Stanov SVJ - všem členům SVJ bylo předáno ještě před

                                doručením pozvánky konečné znění stanov včetně dodatečných úprav.

                                Další návrhy na doplnění nebyly předloženy. Poté hlasováno o přijetí

                                stanov v tomto konečném znění.


             Hlasování: pro 17406 hlasů, proti: 1164 hlasů, zdržel se : 0

 


             6. Diskuse :  Mgr. Šaman - hovořil o potřebě sestavení finančního plánu pro další

                                 období i v návaznosti na nutné stavební úpravy

 
                                 Vl.Paleček -  vyzval přítomné, aby si přečetli stávající domovní řád a

                                 připravili si připomínky k jeho obsahu, nebo návrhy na doplnění.

                                 Dále připomněl, že rozpočet a plánování oprav bude možné až po

                                 likvidaci BD a vyjasnění převodu zbývajících finančních prostředků z

                                 účtu BD na účet SVJ a to v souladu se zákonem. S tím bude souviset i

                                 stanovení a odsouhlasení odměny za výkon funkce ve výboru a

                                 případné navýšení odvodů do fondu oprav.


            7. unesení a závěr:  Mgr. Šaman - shrnul základní body projednávaného programu,

                                            přijatá rozhodnutí a jednání shromáždění SVJ poté ukončil.

 

 


            Jednání shromáždění SVJ bylo ukončeno v 17,55 hod.

 


 
            Zapsala: Anna Oppitzová         Předsedající: Mgr. Dalibor Šaman, advokát

 

 

 

 

10.9.2018

 

                        P O Z V Á N K A

            na členskou schůzi Bytového družstva Studentská 2467,2468 Mělník

                      na úterý 9. října 2018 v 17,30 hod. v suterenu č.2468

___________________________________________________________

                               

 

                                  Program: 1. zahájení

                                                  2. seznámení s výsledky procesu likvidace BD

                                                  3. rozhodnutí o likvidačním zůstatku BD

                                                  4. různé

                                                  5. usnesení

                                                  6.  závěr

 

 

 

          Vzhledem k důležitosti projednávaného programu je účast členů nutná!!

              Jednání bude probíhat za přímnosti zástupce advokátní kanceláře.

 

 

 

                                  Hana Mrňávková

                                  předsedkyně BD

 

 

 

 

15.10.2018

 

 

                    ZÁPIS z jednání členské schůze Bytového družstva Studentská

                                      2467, 2468, Mělník ze dne 9.10.2018

 

Jednání bylo zahájeno v 17,35 hod.

 

Přítomni dle prezenční listiny: 12 členů , 6x plná moc na zastupování - jednání členské schůze bylo usnášeníschopné.

 

Jednání byl přítomen Mgr. Dalibor Šaman advokát.

 

Program jednání dle pozvánky: byl schválen bez připomínek všemi hlasy

 

Vedením členské schůze BD byl navržen a odsouhlasen : Mgr.D.Šaman

17 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování

 

Zprávu o činnosti přestavenstva a konečném výsledku procesu likvidace BD přednesl V.Paleček - zvolený likvidátor za BD

Informoval o zbývajících krocích k úplné likvidaci BD, zajištění dokladů o bezdlužnosti od FÚ, VZP a ČSSZ, úhradě posledních faktur advokátní kanceláři, firmě KONCEPT FAST a poplatku za výmaz z obchodního rejstříku.

 

Likvidační zůstatek : hlasováním bylo rozhodnuto, že po vyplacení základního členského vkladu a po zaplacení všech výdajů bude celá zbývající částka převedena z účtu BD na účet SVJ Studentská 2467,2468, Mělník.

18 pro, 0 proti, nikdo se nezdržel hlasováníRůzné:

V.Paleček požádal přítomné, aby si na další společné jednání, tentokrát již shromáždění SVJ, připravili náměty na nový domovní řád, případně náměty na opravy domu a vylepšení společných prostor.A.Hejčlová Oppitzová vyjmenovala některé větší práce a opravy, které byly provedeny na společném domě od založení BD v roce 2002 a poděkovala všem za dosavadní aktivní přístup.Jednání bylo ukončeno v 18,05 hod.Zapsala: Hejčlová Oppitzová